Pravila privatnosti

OBAVIJEST O OBRADI PODATAKA KLIJENATA POLIKLINIKE SVETI NIKOLA

Ova Obavijest o obradi osobnih podataka klijenata i drugih ispitanika (dalje:„Obavijest“) primjenjuje se na obradu osobnih podataka koju provodi Poliklinika Sveti Nikola d.o.o.,Ulica Ivana Kukuljevića Sakcinskog 6, 42000, Varaždin OIB 50243470991 (dalje: „Poliklinika Sveti Nikola“). Pojam „klijent“ ili „ispitanik“ u ovoj Obavijesti označava sve osobe kojima se pružaju ili su pružene zdravstvene usluge, kao i za djecu mlađu od 16 godina kao nositelji roditeljske skrbi.

Poliklinika Sveti Nikola je zdravstvena ustanova registrirana za pružanje zdravstvenih usluga, specijalističko konzilijarna zdravstvena zaštita, dijagnostika i medicinska rehabilitacija, osim bolničkog liječenja iz područja opće interne medicine, opće kirurgije, urologije, ginekologije, oftalmologije, ortopedije, neurologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja, radiologije, otorinolaringologije, dermatologije i venerologije, djelatnost medicine rada, fizikalne terapije, medicinsko-biokemijskog laboratorija, djelatnost mikrobiološkog laboratorija, dentalne medicine (polivalentne),djelatnost medicine spavanja.

Poliklinici Sveti Nikola je primarna djelatnost pružanje zdravstvenih usluga, Poliklinika Sveti Nikola djeluje kao voditelj obrade osobnih podataka svojih ispitanika. Ovom obavijesti Vas informiramo koje Vaše osobne podatke prikupljamo, na koji ih način obrađujemo te u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i Vaša prava povezana s Vašim podacima

KATEGORIJE OSOBNIH PODATAKA KOJE  POLIKLINIKA PRIKUPLJA I OBRAĐUJE?

 • Vaši Identifikacijski podaci

Ime, prezime, OIB, spol, datum, mjesto i država rođenja, državljanstvo, podaci o prebivalištu/boravištu, i sl. Kontakt podaci Podaci o prebivalištu/boravištu, broj telefona, broj mobitela, email adresa i sl.

 • Zdravstveni podaci i informacije te medicinski podaci

Krvna grupa, alergije, podaci o elektronskim uputnicama i realiziranim zahvatima unutar ustanove, podaci o kretanju klijenata u ustanovi, podaci o pruženim uslugama, podaci o potrošenim lijekovima i materijalima, podaci o dijagnozama vezani za zdravstvene usluge i organizaciju pružanja zdravstvenih usluga

 • Računovodstveni i administrativni podaci

MBO, podaci o iskaznicama osnovnog osiguranja klijenata, podaci o iskaznicama dopunskog osiguranja klijenata, razni indikatori tipologije klijenata, računi i potvrde o plaćanju učešća, i sl.

U KOJE SVRHE  SE OBRAĐUJU OSOBNI PODACI?

 • U svrhu pružanja zdravstvene zaštite/zdravstvene usluge

Obrada osobnih podataka ispitanika prilikom telefonskog, internetskog ili osobnih naručivanja, pružanja zdravstvenih i povezanih usluga, kao i u knjigovodstvene i administrativne svrhe prilikom naplate izvršenih usluga.

Obrađuju se identifikacijski podaci, kontakt podaci, zdravstveni podaci i informacije te medicinski podaci vezani za zdravstvene usluge i organizaciju pružanja zdravstvenih usluga, računovodstveni i administrativni podaci.U svrhu javnog interesa u području javnog zdravlja

 • U svrhu javnog interesa u području javnog zdravlja

Obrada osobnih  podataka ispitanika radi njenih obveza obavještavanja nadležnih tijela (npr. državnog i regionalnih zavoda za javno zdravstvo) i čuvanja podataka sukladno propisima iz područja zdravstva (npr. vođenje odgovarajućih evidencija o zaraznim bolestima).

Obrađuju se identifikacijski podaci, kontakt podaci, zdravstveni podaci i informacije te medicinski podaci vezani za zdravstvene usluge i organizaciju pružanja zdravstvenih usluga, računovodstveni i administrativni podaci.

 • U svrhu kontaktiranja

Obrada osobnih podataka ispitanika kako bi mogla dostavljati obavijesti u svrhu općeg informiranja o Poliklinici Sveti Nikola, obavještavanja o našim uslugama, obavještavanja o promocijama, akcijama i posebnim pogodnostima.

Obrađuje se identifikacijski podaci, kontakt podaci, zdravstveni podaci, društvene mreže ukoliko se komunikacija ikad odvijala preko njih.

KOLIKO DUGO ČUVAMO  OSOBNE PODATKE KLIJENATA ?

Poliklinika Sveti Nikola čuva osobne podatke u razdoblju propisanim zakonom i drugim propisima, u određenim slučajevima neke osobne podatke biti obvezna čuvati u duljem razdoblju ili trajno, kako je to predviđeno mjerodavnim propisima iz područja zdravstva i zdravstvenog osiguranja odnosno drugim važećim propisima. Po proteku vremena potrebnog za obradu podatka, Vaše ćemo podatke na siguran način izbrisati ili uništiti.

TKO IMA PRISTUP OSOBNIM PODACIMA KLIJENATA ?

Pristup imaju ovlaštene osobe za njezino održavanje, pristup osobnim podacima imaju samo ovlaštene osobe zadužene za prikupljanje, obradu i korištenje određenih osobnih podataka u

okviru poslova svog radnog mjesta, npr. zdravstveno i administrativno osoblje Poliklinike.

Ovlaštene osobe su dužne čuvati povjerljivost osobnih podataka i postupati u skladu s važećim propisima, obavijestima o zaštiti podataka, politikama, procedurama i ostalim općim aktima.

Poliklinika može podijelit podatke s trećim stranama/primateljima kao:

1.pružateljima usluga (nositeljima zdravstvenog osiguranja, podizvođačima radi pružanja zdravstvenih usluga, liječnicima i ovlaštenim zdravstvenim djelatnicima, marketinškim agencijama, pružateljima usluga računovodstva, održavanja informatičke infrastrukture i sl.); te

2.tijelima državne i javne vlasti, sudbene vlasti, pravnim osobama s javnim ovlastima ili pravnim subjektima u privatnom vlasništvu. Vaše smo osobne podatke sadržane u medicinskoj dokumentaciji, temeljem važećeg članka 23. Zakona o liječništvu dužni na zahtjev predočiti ministarstvu nadležnom za zdravstvo, tijelima državne uprave u skladu s posebnim propisima, Hrvatskoj liječničkoj komori ili sudbenoj vlasti.

KAKO SU ZAŠTIĆENI OSOBNI PODACI KLIJENATA ?

Kako bi zaštitio osobne podatke ispitanika, Poliklinika Aviva poduzima odgovarajuće mjere zaštite koje su u skladu s primjenjivim propisima o zaštiti privatnosti i osobnih podataka. To uključuje i zahtjev prema pružateljima usluga Poliklinike Sveti Nikola da provode odgovarajuće mjere kako bi zaštitili povjerljivost i sigurnost osobnih podataka ispitanika.

U svom poslovanju Poliklinika Sveti Nikola je implementirala tehničke, fizičke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka ispitanika od slučajnog ili nezakonitog uništenja, slučajnog gubitka, štete, izmjene, neovlaštenog odavanja ili pristupa te od svih ostalih oblika nezakonite i/ili pretjerane obrade.

KOJA SU PRAVA KLIJENATA ?

 • pravo na pristup svojim osobnim podacima;
 • pravo na ispravak netočnih i nadopunu nepotpunih podataka;
 • pravo na brisanje osobnih podataka;
 • pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka;
 • pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka;

Poliklinika će poduzeti sve mjere kako bi ispitanici ostvarili gore navedena prava, no u određenim slučajevima ostvarivanje tih prava može biti ograničeno ili isključeno.

KOME SE MOŽETE OBRATITI S UPITIMA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA?

Za bilo kakve dodatne informacije, zahtjeve ili prigovore možete se obratiti Poliklinici Sveti Nikola putem e-maila:  info@beuty-psn.eu, ili dopisa na adresu.

Poliklinika Sveti Nikola zadržava pravo izmijeniti ovu Obavijest, a o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni, a što uključuje između ostalog i putem objave na internetskim stranicama Poliklinike Sveti Nikola.

Poliklinika Sveti Nikola d.o.o. , Ulica Ivana Kukuljevića 6,42000 Varaždin, Elektronička pošta: info@beuty-psn.eu.

Tel. 042 660 305